Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

                                                                                                                     Πύργος 29-4-2011      
                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 7 

                                                                                                                      

Προς: Διεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
(υπόψη εκκαθαριστή μισθοδοσίας)
Ενταύθα
1.                Κοιν.: Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Fax: 2102915939
2.                Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Fax: 2103246165
                                                                          
ΘΕΜΑ:     ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ


Η συνδικαλιστική εισφορά παρακρατείται, σύμφωνα με το Νόμο 2303/95 και με την αριθ. 2/77200/0022/25.10.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β΄ βαθμού» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1369/Α/2009 προβλέπεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου να γίνεται απ’ ευθείας από τη μισθοδοσία τους εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ βάθμιου συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με την υπ΄ αριθ. 8/2011 απόφασή του, την οποία και σας διαβιβάζουμε, αποφάσισε την αυτόματη παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών από την μισθοδοσία.
Σας ενημερώνουμε ότι με τη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών η κατανομή της μηνιαίας απόδοσης της συνδικαλιστικής εισφοράς, για κάθε φυσικό πρόσωπο-μέλος του Συλλόγου μας, είναι:
Πρωτοβάθμιο Σωματείο
1,00 €
Ομοσπονδία
0,50 €
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
0,25€
ΣΥΝΟΛΟ
1,75 €

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη εφαρμογής αυτής της διαδικασίας απόδοσης θα γίνει από 1.7.2011.  Για το σκοπό αυτό, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με τις δικές σας ενέργειες καθώς και  τη συνεργασία Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, πρέπει να δημιουργηθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί και να ολοκληρωθεί η οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών.
Οι μηνιαίες εισφορές του Συλλόγου μας (πρωτοβάθμιο Σωματείο) θα κατατίθενται στον υπ΄ αριθ. 87898369 τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος Πύργου της Εμπορικής Τράπεζας 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης


Δεν υπάρχουν σχόλια: